Gronwald H et al.:
PRACA POGLĄDOWA
ART DENT
Tom/Volumne 18; Numer/Number 3 (77)/2020: 151-157
E-ISSN 2392-2818
ISSN 2081-4798

Współczesne wieloaspektowe spojrzenie na bruksizm
A contemporary multidirectional look at bruxism


Helena Gronwald1,A,E, Magdalena Gębska2,A,E, Piotr Skomro1,E,F, Barbara Gronwald3,E,F, Konrad Kijak4,E,F, Marta Grzegocka1,E,F, Grzegorz Cieślar5,A,E
¹ Zakład Propedeutyki, Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
2 Zakład Rehabilitacji Narządu Ruchu, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
3 Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Propedeutyki, Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
4 Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Oddziale Klinicznym Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
5 Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature
Search, G - Funds Collection
Received: 13.07.2020. Accepted: 19.07.2020. Published: 17.08.2020
Prawa autorskie przekazane Wydawnictwu AS MEDIA
Kontakt z autorem: dr n. med. Helena Gronwald, Zakład Propedeutyki, Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej PUM, ul. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin, tel. 91 466 16-73, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Cytowanie: należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Gronwald H et al.: Współczesne wieloaspektowe spojrzenie na bruksizm; Art Dent 2020,77,151-157.

STRESZCZENIE
Postęp w dziedzinie badań nad tensegracją i rosnąca świadomość dentystów sprawiają, że wzrasta liczba pacjentów, u których diagnozowany jest bruksizm, skorelowany z dolegliwościami posturalnymi. Wobec powyższego rodzi się potrzeba tworzenia wszechstronnego planu leczenia i ścisłego współdziałania stomatologa z fizjoterapeutą w terapii pacjentów z bruksizmem. Nowe spojrzenie na problem bruksizmu lub szerzej okluzji uwzględnia koncepcję czaszkowo-szyjno-żuchwowej relacji centralnej oraz stomatologię biofunkcjonalną, rozumianą jako rehabilitacja estetyczno-funkcjonalno-posturalna. Zaobserwowano, że terapia okluzyjna powoduje zmiany posturalne, ale również fizjoterapia wpływa na przywrócenie właściwych relacji posturalnych, co ułatwia, a czasem umożliwia terapię okluzyjną. Nowym trendem wśród ekspertów zajmujących się diagnostyką i terapią zaburzeń w obrębie narządu żucia i odcinka szyjnego kręgosłupa jest poszukiwanie konsensusu co do narzędzi i kryteriów diagnostycznych oraz stworzeniem jasnych algorytmów terapeutycznych.
SŁOWA KLUCZOWE: bruksizm, fizjoterapia, postura, szynoterapia
SUMMARY
Progress in the field of research on tensegration and the growing awareness of dentists means that the number of patients diagnosed with bruxism correlated with postural disorders is increasing. In view of the above, there is a need to create a comprehensive treatment plan and close cooperation between the dentist and a physiotherapist in the therapy of patients with bruxism. A new look at the problem of bruxism or, more broadly, occlusion in general, includes the concept of cranio-cervico-mandibular central relation and biofunctional dentistry understood as aesthetic-functional-postural rehabilitation. It has been observed that occlusive therapy causes postural changes, but also physiotherapy stomarestores proper postural relationships, which facilitates and sometimes enables occlusive therapy. A new trend among experts involved in the diagnosis and therapy of disorders in the masticatory system and the cervical spine is the search for a consensus on diagnostic tools and criteria and the creation of clear th rapeutic algorithms.
KEY WORDS: bruxism, physiotherapy, posture, splint therapy