Białczak M, Figiel M:
PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA
ART DENT
Tom/Volumne 18; Numer/Number 3 (77)/2020: 207-212
E-ISSN 2392-2818
ISSN 2081-4798

Preparacje pod korony protetyczne bezstopniowe i ze stopniem: wskazania, wpływ na przyzębie i zalecane materiały
Vertical and horizontal full crown finishing line: indications influence on periodontum, recommended materials

Maria Białczak1,A,B,D,E,F, Magdalena Figiel1,E,F
¹ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM – Centralny Szpital Weteranów

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 23.04.2020. Accepted: 12.05.2020. Published: 17.08.2020
Prawa autorskie przekazane Wydawnictwu AS MEDIA
Kontakt z autorem: Maria Białczak, ul. Kolska 9A/109, 01-045 Warszawa, tel. +48793389710, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Cytowanie: należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Białczak M, Figiel M: Preparacje pod korony protetyczne bezstopniowe i ze stopniem: wskazania, wpływ na przyzębie i zalecane materiały; Art Dent 2020,77,207-212.

STRESZCZENIE
Wstęp: Korony protetyczne są jedną z najczęściej wykonywanych stałych prac protetycznych. Stosuje się je w przypadku mikrodoncji, obecności zębów przebarwionych oraz konieczności odbudowy zębów zniszczonych w wyniku
urazu lub próchnicy. W artykule omówione zostały: rodzaje preparacji (bezstopniowych i ze stopniem), wskazania oraz materiały. Materiały i metody: Przeprowadzono przegląd piśmiennictwa, wyszukując literaturę w MEDLINE za pośrednictwem PubMed, zapoznając się z treścią książek naukowych oraz stron internetowych. Ponadto poddano analizie artykuły opublikowane w głównych czasopismach specyficznych dla obszaru badań. Wyniki: Autorzy książek/podręczników nie zalecają preparacji bezstopniowych. Jednak, wielu badaczy udowodniło wystarczającą wytrzymałość i szczelność koron wykonanych na takich preparacjach in vitro oraz in vivo. Niektórzy uzyskali porównywalne rezultaty dla obu typów preparacji. Ewidentnie szkodliwe dla przyzębia jest poddziąsłowe umiejscowienie brzegu preparacji oraz powstające nawisy. Preparacje wertykalne powodują wzrost wskaźnika BOP (bleeding on probing), natomiast horyzontalne większe ryzyko wystąpienia recesji. Nie ma jednoznacznych badań rekomendujących użycie konkretnego materiału dla danego typu preparacji. Wnioski: Odpowiednia preparacja filaru jest istotnym czynnikiem wpływającym na jakość pracy protetycznej. W poniższym artykule wykazano, że oba rodzaje preparacji, bezstopniowe i ze stopniem, są akceptowalne i mogą prowadzić do osiągnięcia zadowalających efektów. Zwrócono uwagę, jak ważne jest dbanie o tkanki przyzębia, unikanie preparacji poddziąsłowych i nawisów.
SŁOWA KLUCZOWE: preparacje horyzontalne, preparacje wertykalne, chamfer, shoulder, knife-edge
ABSTRACT
Introduction: Full crowns are one of the most common fixed prosthetic works. They are indicated in case of microdontia, presence of discolored teeth and to restore teeth demaged by caries or dental trauma. The purpose of this paper is to discuss horizontal and vertical preparations, indications and recommended materials. Material and methods: The systemic review was performed and the literature search was conducted in MEDLINE via the PubMed, in scientific books and websites. In addition, manual searches were carried out in major journals specific to the research area. Results: The authors of the scientific books do not recommend vertical preparations. However, many authors of the papers have proven sufficient strenght and marginal seal of the crowns made on teeth with such preparation in both in vitro and in vivo studies. Some obtained comparable results for both types of preparation. The subgingival positioning of the margin and overhangs are clearly harmful to the periodontium. Vertical preparations increased the BOP index, while horizontal ones cause higher risk of recessions. There are no unequivocal studies recommending the use of specific material for the particular type of preparation. Conclusions: Proper preparation for a prosthetic crown is an important element affecting the quality of the work. The following article demonstrates that both types of preparation: vertical and horizontal are acceptable and can lead to satisfactory results. Attention was drawn to the importance of respecting the periodontal tissues, avoiding subgingival and overhanging preparations.
KEY WORDS: horizontal preparation, vertical preparation, knife edge, chamfer, shoulder