Williams-Beecher C, Azarpazhooh A:
PRACA POGLĄDOWA
ART DENT
Tom/Volumne 19; Numer/Number 1 (79)/2021: 32-41
E-ISSN 2392-2818
ISSN 2081-4798

Oczekiwania dotyczące efektów niechirurgicznego leczenia endodontycznego
Outcome Expectatitions of Non-Surgical Endodontitic Treatment

Caithlin Williams-Beecher1,E,F, Amir Azarpazhooh2,E,F
1 University of Toronto, Kanada
2 University of Toronto, Head of both Divisions of Endodontics and Research at the
Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 03.12.2020. Accepted: 08.02.2021. Published: 17.03.2021
Prawa autorskie udzielone Wydawnictwu AS MEDIA
Cytowanie: należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Williams-Beecher C, Azarpazhooh A: Oczekiwania dotyczące efektów niechirurgicznego leczenia endodontycznego; Art Dent 2021,79,32-41.

STRESZCZENIE
Utrzymanie zębów dotkniętych chorobami miazgi wymaga zwykle interwencji endodontycznej w połączeniu z wykonaniem docelowej odbudowy korony. Choroby miazgi mogą mieć wiele przyczyn, między innymi takich jak głęboka próchnica, rozległe odbudowy lub złamania prowadzące do odsłonięcia tkanek miazgi.
SŁOWA KLUCZOWE: leczenie endodontyczne, martwa miazga, nieodwracalne zapalenie miazgi, zapalenie przyzębia wierzchołkowego
SUMMARY
The retention of teeth that have pulpal disease usually necessitates endodontic intervention in addition to the placement of a definitive coronal restoration. Pulpal disease can have many causes including but not limited to deep caries, extensive restorations, or fractures exposing the pulpal tissues.
KEY WORDS: endodontic treatment, necrotic pulp, irreversible pulpitis, apical periodontitis