Mock D:
PRACA POGLĄDOWA
ART DENT
Tom/Volumne 19; Numer/Number 1 (79)/2021: 27-31
E-ISSN 2392-2818
ISSN 2081-4798

Opioidy w stomatologii
Opioids in Dentitistry

David Mock1,E,F
¹ Staff Oral Pathologist, Department of Dentistry, Mount Sinai Hospital
Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 10.09.2020. Accepted: 03.11.2020. Published: 17.03.2021
Prawa autorskie udzielone Wydawnictwu AS MEDIA
Cytowanie: należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Mock D: Opioidy w stomatologii; Art Dent 2021,79,27-31.

STRESZCZENIE
Powikłania i zgony wynikające z nadużywania opioidów osiągnęły w ostatnich latach krytyczny poziom. To doprowadziło do zaniepokojenia częstym przepisywaniem tych środków przez pracowników medycznych. Łagodzenie bólu jest ważnym elementem praktyki stomatologicznej. Lekarze dentyści często przepisują środki przeciwbólowe, w tym opioidy. Dlatego też niezbędna jest odpowiednia wiedza, umiejętności i profesjonalna ocena, które pozwolą zminimalizować niekorzystne efekty związane ze stosowaniem opioidów.
SŁOWA KLUCZOWE: leki, opioidy, środki przeciwbólowe
SUMMARY
The morbidity and mortality resulting from opioid misuse has reached crisis proportions over the past few years and this has led to concern regarding the high levels of prescribing of these drugs by health practitioners. The management of pain is an important component of dental practice and dentists frequently prescribe analgesics, including opioids. Hence appropriate knowledge, skill and professional judgment are necessary to minimize the negative impacts known to be associated with opioid use.
KEY WORDS:drugs, opioids, analgesics