Skałecka-Sądel A., Kaczmarek U. 

ART DENT, Tom/Volume12; Numer/Number 2 (52), 2014:91-95

ISSN 2081-4798  ID ART 2014/2/91

PRACA POGLĄDOWA

Możliwości redukcji skutków skurczu polimeryzacyjnego w warunkach klinicznych poprzez wybór techniki polimeryzacji

Reduction of resulting shrinkage in the clinical by selecting polymerization techniques

Anna Skałecka-Sądel1,E,F, Urszula Kaczmarek1,E,F

1Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection

Received: 16.01.2014. Accepted: 24.03.2014. Published: 29.04.2014

STRESZCZENIE

Skurcz materiału kompozytowego jest nieodłącznie związany z polimeryzacją. Jego następstwem może być utrata szczelności brzeżnej, mikroprzeciek, przebarwienia, złamania oraz próchnica wtórna i wrażliwość pozabiegowa. Przedstawiono wpływ różnych technik fotopolimeryzacji na możliwość zmniejszenia skutków skurczu polimeryzacyjnego w warunkach klinicznych.

SŁOWA KLUCZOWE:

fotopolimeryzacja, kompozyty, skurcz polimeryzacyjny 

SUMMARY

Shrinkage of the composite material is inherent polymerization. The consequence may be the loss of marginal integrity, microleakage, discolorations, fractures, secondary caries and postoperative sensitivity. Shows the effect of various techniques for photopolymerization can reduce the effects of shrinkage in the clinical setting. 

KEY WORDS:

photopolymerization, composites, shrinkage