Dąbrowski M., Zaborowski P., Trzaskawka P. 

ART DENT, Tom/Volume12; Numer/Number 4 (54), 2014: 215-221

ISSN 2081-4798  ID ART 2014/4/215

PRACA POGLĄDOWA

Kamera termowizyjna w analizie efektów cieplnych w stomatologii zachowawczej

Analysis of thermal effect in conservative dentistry

Mirosław Dąbrowski1, Paweł Zaborowski2, Piotr Trzaskawka3

1Wojskowa Akademia Techniczna, Instytut Optoelektroniki, Warszawa
2Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska „Cepelek”, Warszawa
3Wojskowa Akademia Techniczna, Instytut Optoelektroniki, Warszawa

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection

Received: 10.10.2014 Accepted: 10.11.2014 Published: 18.11.2014

 

STRESZCZENIE

Wstęp: Wypełnianie ubytków twardych tkanek zęba za pomocą materiałów światłoutwardzalnych związane jest z wydzielaniem znacznych ilości ciepła. Procesy te powodują ogrzanie miazgi zęba i mogą prowadzić do jej nieodwracalnego uszkodzenia. Autorzy artykułu w swoich badaniach skupili się na pomiarze przyrostu temperatury materiałów stomatologicznych do wypełnień podczas ich utwardzania. Materiał i metody: Do badań wykorzystano szereg nowoczesnych materiałów światłoutwardzalnych różnych producentów, powszechnie stosowanych przez lekarzy stomatologów. Wybrane materiały utwardzano za pomocą różnego rodzaju lamp do polimeryzacji: halogenowych, ksenonowych i diodowych. Pomiary zmian temperatury w procesie polimeryzacji zrealizowano według opracowanego przez autorów i sprawdzonego schematu. Zmiany temperatury rejestrowano za pomocą kamery termowizyjnej. Wyniki: Rejestracje obrazu termowizyjnego podczas procesu polimeryzacji materiałów umożliwiły analizę oddziaływania cieplnego na tkanki zębów. Określono maksymalne przyrosty temperatury w procesie fotopolimeryzacji oraz przeprowadzono analizę dynamiki oddziaływania cieplnego z uwzględnieniem czasu polimeryzacji. Autorzy porównali uzyskane wyniki dla różnych materiałów i lamp użytych do pomiarów. Wyniki przedstawiono w postaci wykresów zmian temperatury w trakcie procesu polimeryzacji. Wnioski: Termowizyjna metoda pomiaru temperatury w trakcie polimeryzacji materiałów do wypełniania ubytków zębów pozwala na analizę oddziaływania cieplnego na tkanki zęba podczas zabiegów stomatologicznych. Dzięki temu można porównać poziom przyrostu temperatury dla różnych lamp zastosowanych do polimeryzacji i polimeryzowanych materiałów oraz dynamikę procesu polimeryzacji. Przeprowadzone badania umożliwiają optymalizację technicznych parametrów zabiegów wypełniania ubytków zębów w aspekcie trwałości efektów wykonanego zabiegu.

SŁOWA KLUCZOWE:

kamera termowizyjna, lampy do polimeryzacji, światłoutwardzalne materiały stomatologiczne, temperatura polimeryzacji 

SUMMARY 

Introduction: Filling the cavities inside hard tissues of a tooth with light-cured polymer materials is associated with considerable heat emission. Those exothermic reactions increase the local temperature of a tooth pulp and can cause its irreversible damage. The authors focused their research on remote monitoring of the temperature of polymer dental materials during curing process. Materials and methods: Several modern light-cured dental materials from leading manufacturers were tested, all of them commonly used in dentistry. Chosen materials were cured using different light sources: halogen, xenon and LED. The temperature measurements during polymerization process were carried out according to proven methodology developed by the authors. Temperature changes were monitored and recorded using thermal camera. Results: Recording of thermal images throughout polymerization process made it possible to analyze the thermal influence on tooth tissues. Maximum values of temperature increase were determined and temperature increase rates were analyzed, related to total polymerization time. Results obtained for different materials and light sources were compared and the measured temperature changes during light-curing were presented in a graph form. Conclusions: Application of thermal imaging for temperature measurements during polymerization process of light-cured dental materials allows for thorough analysis of thermal influence on tooth tissues during dental filling procedures. It is then possible to compare the absolute temperature rise for different curing lamps and dental materials as well as the rate of polymerization process. The research make it possible to optimize the technical parameters of tooth filling process for increased quality and long-lasting healing effects of the treatment. 

KEY WORDS:

thermal camera, polymerization light, light-cured dental materials, polymerization temperature