Stępniak B. et al.

ART DENT, Tom/Volume12; Numer/Number 4 (54), 2014: 222-230

ISSN 2081-4798  ID ART 2014/4/222

PRACA ORYGINALNA

Fizykoterapeutyczny bodziec świetlny a temperatura skóry twarzy i szyi w miejscu aplikacji

Physiotherapy light stimulus and the temperature of the skin of the face and neck at the site of application

Barbara Stępniak1,B,E , Elżbieta Kubala1,B,F, Artur Perz1,C, Agnieszka Cichosz1,B, Agnieszka Fus1,B, Piotr Skomro2,D, Danuta Lietz- Kijak2,A,D,E,F,G

1Studenckie Koło Naukowe Katedry i Zakładu Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
2Katedra i Zakład Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection

Received: 31.07.2014 Accepted: 01.09.2014 Published: 18.11.2014

STRESZCZENIE

Zastosowanie fizykoterapii w postaci czynnika świetlnego znajduje coraz szersze zastosowanie w stomatologii. Wykorzystywane jest w celach analgetycznych i przeciwzapalnych, a także w regeneracji układu stomatognatycznego. W przeprowadzonym badaniu oceniono zmianę temperatury na powłokach skóry części twarzowej czaszki i szyi w wyniku zastosowania zabiegów magnetoledoterapii i pileroterapii, z wykorzystaniem urządzenia Viofor JPS i Solaris. Badanie przeprowadzono u 150 pacjentów w przedziale wiekowym 20-40 lat, którzy zostali podzieleni na 4 grupy badawcze i grupę kontrolną. W grupie badanej zastosowano synergizm pola elektromagnetycznego i energii świetlnej diod LED, aplikatorami R, IR, RIR oraz światło spolaryzowane. Pacjenci grupy kontrolnej poddani zostali działaniu pola elektromagnetycznego przy użyciu aplikatora eliptycznego, bez jakiegokolwiek czynnika świetlnego. Stwierdzono, że zastosowanie czynnika świetlnego skutkuje istotnym statystycznie przyrostem temperatury na powierzchni skóry części twarzowej czaszki i szyi.

SŁOWA KLUCZOWE:

fizykoterapia w stomatologii, magnetoledoterapia, światło spolaryzowane, zmiana temperatury 

SUMMARY

The use of physical therapy in the form factor of the light is becoming widely used in dentistry. It is used for the purpose of analgesic and anti-inflammatory as well as in the regeneration of the mandible. In the conducted study assessed the change in temperature on the skin coatings facial part of the skull and neck as a result of the application LED therapy and polarized light using the device Viofor JPS and Solaris. The study was conducted in 150 patients aged 20-40 years, who were divided into four test groups and a control group. In the study group used the synergism of the electromagnetic field and light energy LED applicators R, IR, RIR and polarized light. Patients in the control were subjected to an electromagnetic field with an applicator elliptical, without any factor of the light. It has been found that the application of the light results in a statistically significant increase of skin temperature on the surface of the facial skull and neck. 

KEY WORDS:

physical therapy in dentistry, LED therapy, polarized light, temperature change