Kobus-Kotlęga K., Trybek G., Kotlęga D.

ART DENT, Tom/Volume12; Numer/Number 4 (54), 2014: 238-243

ISSN 2081-4798  ID ART 2014/4/238

PRACA POGLĄDOWA

 Zastosowanie kliniczne osocza bogatopłytkowego z uwzględnieniem chirurgii stomatologicznej

Clinical use of platelet-rich plasma, including the dental surgery

Katarzyna Kobus-Kotlęga1, Grzegorz Trybek2, Dariusz Kotlęga 3

1Centrum Medyczne Aldemed, Zielona Góra
2Zakład Chirurgii Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
3Katedra i Klinika Neurologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection

Received: 18.09.2014 Accepted: 30.09.2014  Published: 18.11.2014

STRESZCZENIE

W wielu dziedzinach medycyny, w tym w stomatologii, poszukuje się nowych metod wspomagania regeneracji tkanek. Autogenne osocze bogatopłytkowe (Platelet-Rich Plasma, PRP) jest badane pod kątem zastosowania w medycynie regeneracyjnej, a szczególnie w ortopedii, chirurgii stomatologicznej i chirurgii szczękowo-twarzowej. Użycie tego biomateriału jest szybkie i bezpieczne dla pacjenta. PRP pełni rolę nośnika czynników kluczowych dla procesu regeneracji, a także posiada właściwości osteoindukcyjne. Najważniejszymi składnikami koncentratu płytkowego są czynniki wzrostu, mające wpływ na proliferację, różnicowanie, chemotaksję i morfogenezę tkanek, przez co w istotny sposób wspomagają proces gojenia. PRP bierze również udział w nieswoistej odpowiedzi immunologicznej, sugeruje się także wpływ na proliferację, różnicowanie i przeżycie mezenchymalnych komórek macierzystych. Celem tej pracy poglądowej jest przedstawienie, na podstawie wybranej literatury, zagadnień związanych z aktualnymi opiniami i wynikami badań prowadzonymi nad PRP w ostatnich latach, ze szczególnym uwzględnieniem analizy badań klinicznych prowadzonych u ludzi.

SŁOWA KLUCZOWE:

chirurgia szczękowa, gojenie się ran, implantacja stomatologiczna, osocze bogatopłytkowe, regeneracja kości, substancje wzrostowe 

SUMMARY

Among variety of the medical branches including the dentistry, there are searched the new methods supporting the tissue regeneration process. Autogenous platelet-rich plasma (PRP) has been investigated as an useful method in regeneration medicine, especially in orthopedics, oral and maxillo-facial surgery. Utilization of this biomaterial is fast and safe for a patient. PRP plays a role as a carrier of important factors involved in the regeneration process and has the osteoinductive properties. The most important ingredients of a platelet concentrate are the growth factors that have an influence on proliferation, differentiation, chemotaxis and tissue morphogenesis thus significantly support the healing process. PRP also takes part in a non-specific immunity process, the influence on profileration, differentiation and survival of the mesenchymal stem cells is also suggested. The aim of this review is to present the current opinions and results of research carried out on PRP in recent years, with particular emphasis on the analysis of clinical trials in humans. 

KEY WORDS:

surgery oral, wound healing, dental implantation, Platelet – Rich Plasma, bone regeneration, growth substances