Liliana Prucnal

ART DENT, Tom/Volume12; Numer/Number 4 (54), 2014: 244-250

ISSN 2081-4798  ID ART 2014/4/244

PRACA POGLĄDOWA

Mock-up: wizualizacja w ustach pacjenta - zbytek czy konieczność?

Mock-up: visualization in the patient's mouth – Luxury or necessity?

Liliana PrucnalA,D,E,F

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection

Received:02.10.2014 Accepted: 30.10.2014 Published: 18.11.2014

STRESZCZENIE

W niniejszym artykule przedstawiono korzyści z wykorzystania mock-upów do zwizualizowania pacjentowi efektów wykonywanych prac estetycznych oraz odpowiedniego udokumentowania stanu faktycznego sprzed leczenia. Opisano także, na rzeczywistym przykładzie, prawidłowe wykorzystanie etapu wizualizacji mock-upem, jako niezbędnego elementu leczenia przedprotetycznego przy dużych przebudowach estetycznych. Podstawową funkcją zastosowania tej metody jest minimalizacja rozbieżności w komunikacji pomiędzy pacjentem, lekarzem stomatologiem i technikiem dentystycznym.

SŁOWA KLUCZOWE:

fotografia, kompleksowe leczenie, mock-up, poprawa estetyki, protetyka, wax-up, wizualizacja 

SUMMARY

This article presents the benefits of using mock-ups to visualise aesthetic effects of the treatment to the patient, and to document the patient’s condition before treatment. It also describes, on a real-life example, the correct use of the mock-up visualisation, as an indispensable element of pre-prosthetic treatment with high aesthetic alterations. The primary function of this method is to minimise the differences in communication between the patient, dentist, and dental technician. 

KEY WORDS:

aesthetic improvement, comprehensive treatment, mock-up, photography, prosthodontist, visualization, wax-up