Dębska-Łasut K., Ziętek M., Mysiak-Dębska M. 

ART DENT, Tom/Volume13; Numer/Number 3 (57), 2015: 136-141

E-ISSN 2392-2818 

ISSN 2081-4798  ID ART 2015/3/136

PRACA ORYGINALNA

Ocena kliniczna pasty Sensodyne Ultraszybka Ulga

Clinical evaluation of Sensodyne Ultrafast Relief toothpaste

Katarzyna Dębska-Łasut1,A,B, Marek Ziętek1,A,E , Monika Mysiak-Dębska2,F,D
1 Katedra i Zakład Periodontologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
2 Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection

Received: 13.04.2015. Accepted: 20.06.2015. Published: 25.08.2015

Prawa autorskie do publikacji przeniesione na Wydawnictwo AS MEDIA

STRESZCZENIE

Wstęp: Oczekuje się, że pasty dostępne na rynku będą skuteczne w znoszeniu nadwrażliwości zębiny. Zbadano zatem skuteczność pasty Sensodyne Ultraszybka Ulga po jednokrotnym zastosowaniu oraz po 2 tygodniowym okresie obserwacji. Materiał i metody: Badaniem ankietowym objęto 53 osoby obu płci w przedziale wiekowym 20-25 lat oraz 30 osób obu płci w przedziale wiekowym 26-75 lat. W badanej grupie 45 osób zgłaszało dolegliwości bólowe związane z nadwrażliwością. Pacjenci anonimowo wypełnili specjalnie opracowany kwestionariusz zawierający pytania dotyczące rodzaju spożywanych pokarmów, nawyków higienicznych oraz pytania oceniające właściwości pasty Sensodyne Ultraszybka Ulga. Kwestionariusz wypełniany był ponownie po 2 tygodniowym stosowaniu pasty. Wyniki: W badanej grupie ponad połowa pacjentów wskazywała zwiększoną wrażliwość jednego lub większej ilości zębów, przy czym bodźce termiczne są najczęściej podawaną przyczyną bólu. Również połowa wśród podających dolegliwości bólowe higienizuje zęby bezpośrednio i 30 min. po posiłku, co może wskazywać na przyczynę powstawania nadwrażliwości. Sama pasta zarówno po jednorazowym użyciu jak i po 2 tygodniach otrzymała dobre noty i dawała zadowolenie z używania wśród pacjentów. Wnioski: Nadwrażliwość zębów związana z działaniem bodźców zewnętrznych może być skutecznie niwelowana za pomocą domowych zabiegów wykonywanych przez pacjentów z pomocą przeznaczonych do tego środków. Jednym z nich jest pasta Sensodyne Ultraszybka Ulga.

SŁOWA KLUCZOWE:

nadmierna wrażliwość zębiny, profilaktyka

SUMMARY:

Abstract: It is expected that the paste available on the market are effective in removing dentin hypersensitivity. It was therefore examined the efficacy of Sensodyne toothpaste Ultrafast relief after a single application, and after 2-week observation period. Material and methods: The survey consisted of 53 patients of both sexes in the age group 20-25 years, and 30 people of both sexes in the age group 26-75 years. In the group of 45 people reported pain associated with hypersensitivity. Patients anonymously completed a specially designed questionnaire containing questions about the type of food you eat, hygienic habits and characteristics evaluation questions Ultrafast Relief Sensodyne toothpaste. The questionnaire was filled in again after 2 weeks in the application of the paste. Results: In the group of more than half of the patients indicated increased sensitivity of one or more teeth, wherein the thermal stimuli are usually administered cause of the pain. Also, half of administering pain higienizuje your teeth immediately and 30 minutes after a meal, which may indicate the cause of hypersensitivity. The same paste both after a single use and after 2 weeks got a good note and gave satisfaction with the use of patients. Conclusions: Tooth hypersensitivity, the effect of external stimuli can be effectively counteracted by domestic treatments by the patient with the help of dedicated resources. One of these is the ultra-fast relief Sensodyne toothpaste.

KEY WORDS:

tooth/dentin hypersensitivity, prophylasis