Rahnama M. et al.

ART DENT, Tom/Volume13; Numer/Number 3 (57), 2015: 176-180

e-ISSN 2392-2818

ISSN 2081-4798  ID ART 2015/3/176

OPIS PRZYPADKU

Torbiel korzeniowa żuchwy okolicy zębów 33-43. Opis przypadku

Root cyst of the neighborhood of teeth 33-43 within mandible bone. Case study

Mansur Rahnama1,E, Agata Chromińska-Senderowska1,A,B, Łukasz Czupkałło1,E, Maryla Kozicka-Czupkałło1,D, Joanna Grasza1,F

1 Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection

Received: 30.06.2015. Accepted: 23.07.2015. Published: 25.08.2015

Prawa autorskie do publikacji przeniesione na Wydawnictwo AS MEDIA

STRESZCZENIE

Wstęp: Torbiel korzeniowa stanowi 63% wykrywanych torbieli kości szczęk. Wzrost torbieli przebiega bezobjawowo. Często wykrywana jest przypadkowo na zdjęciu pantomograficznym. Dopiero torbiele znacznych rozmiarów mogą powodować rozdęcie kości wyrostka zębodołowego i przemieszczenia zębów tkwiących w jej sąsiedztwie. Materiał i metody: W poniższej pracy przedstawiono opis przypadku torbieli korzeniowej żuchwy okolicy zębów 33-43 u 25-letniej pacjentki. Po uprzednim przeleczeniu endodontycznym zębów 33, 32, 31, 41, 42, 43 wykonano jednoczasowy zabieg wyłuszczenia zmiany i resekcję wierzchołków korzeni ww. zębów. Ubytek pozabiegowy wypełniono materiałem BIO-GEN MIX i naturalną błoną fibrynową PRF. Wyniki: Kontrolne badania kliniczne i radiologiczne wykazały prawidłowe gojenie się ubytku. Wnioski: Przedstawiony przypadek pokazuje jak ważna jest dokładna diagnostyka kliniczna i radiologiczna. W przypadku zmian o charakterze torbieli zalecana jest jednoetapowa metoda operacyjna połączona z weryfikacją histopatologiczną. Pozwala to uniknąć pozostawienia fragmentów ściany torbieli, która może ulec przemianie nowotworowej. W przypadku ubytków śródkostnych o średnicy 5mm zaleca się zastosowanie materiałów wszczepowych.

SŁOWA KLUCZOWE:

cystektomia, GBR, torbiel korzeniowa

SUMMARY

Introduction: The root cyst accounts for 63% of diagnosed jaw bones cysts. The growth of cysts is asymptomatic. It is often revealed accidentally in the panoramic x-ray examination. Only cysts of considerable size can cause distension of alveolar bone and displacement of teeth in its neighborhood. Material and Methods: In this paper the case of jaw cysts around the teeth 33-43 at the 25-year-old patient was described. After endodontic treatment of teeth 33, 32, 31, 41, 42, 43 there was performed an one-time treatment of lesion removal and resection of root tips of the teeth mention before. Postsurgical defect was filled with BIO-GEN MIX material and with a natural PRF fibrin membrane. Results: Control clinical and radiological research showed a proper healing of the defect. Conclusions: The presented case shows how important it is to perform an accurate clinical and radiological diagnosis. In the case of a cystic lesions it is recommended to apply a one-time surgical procedure combined with a histological verification. This method decreases the probability of leaving the fragments of cyst walls, which can be transformed into cancer. In the case of intra-osseous, 5mm in diameter defects it is recommended to use artificial bone materials.
KEY WORDS:

cystectomy, GBR, radicular cyst