.Janas D.

ART DENT, Tom/Volume13; Numer/Number 3 (57), 2015: 181-186

e-ISSN 2392-2818

ISSN 2081-4798  ID ART 2015/3/181

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Jak pomóc pacjentowi z zaburzeniami czynnościowymi układu stomatognatycznego - na podstawie piśmiennictwa

How to help patients with functional disorders of the stomatognathic system - a literature review

Dominika Janas1, B,E,F

1 Studentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oddział Lekarsko – Dentystyczny w Zabrzu

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection

Received: 29.06.2015. Accepted: 22.07.2015. Published: 25.08.2015

Prawa autorskie do publikacji przeniesione na Wydawnictwo AS MEDIA

STRESZCZENIE

Wśród pacjentów coraz częściej pojawiają się osoby z zaburzeniami ze strony narządu żucia, które manifestują się bólami głowy, mięśni, zaciskaniem zębów, trzaskami podczas fizjologicznych ruchów żuchwy oraz ogólnym dyskomfortem. Lekarze coraz pewniej starają się diagnozować i leczyć takich pacjentów. Najczęściej wykorzystywanym w pierwszym etapie leczenia środkiem terapeutycznym są szyny okluzyjne. Celem terapii jest zmniejszenie aktywności mięsni. Celem niniejszego artykułu jest przegląd piśmiennictwa dotyczącego tego zagadnienia.

SŁOWA KLUCZOWE:

leczenie dysfunkcji, rodzaje szyn zgryzowych, zaburzenia czynnościowe

SUMMARY
Among patients are increasingly showing up in people with disorders of the masticatory system that manifest headaches muscle tightening teeth, clicks when physiological movements of the mandible and general discomfort. Doctors increasingly confident trying to diagnose and treat such patients. The most frequently used in the first stage of treatment a therapeutic agent rails are occlusive. The goal of therapy is to reduce the activity of the muscles. The purpose of this article is to review the literature on this subject.

KEY WORDS:

treatement disorders, occlusal splints, temporo-mandibular disfunkctions