Strzelecka P. et al..

ART DENT, Tom/Volume13; Numer/Number 4 (58), 2015: 203-212

e-ISSN 2392-2818

ISSN 2081-4798  ID ART 2015/4/203

PRACA ORYGINALNA

Zmiany próchnicowe wykrywane na powierzchniach stycznych urządzeniem DIAGNOcam u pacjentów leczonych aparatami stałymi cienkołukowymi

Carious lesions detected on approximal teeth surfaces with DIAGNOcam at patients treated with fixed braces

Paulina Strzelecka1,A,B,C,D,E,F, Elżbieta Kubala1,A,B,C,D,E,F, Piotr Skomro2,A,E,F, Artur Perz1,B,C, Barbara Stępniak3,A,B,D, Danuta Lietz-Kijak2,A,B,D,E,G

1 Studium Doktoranckie Wydziału Lekarsko – Stomatologicznego przy Katedrze i Zakładzie Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
2 Katedra i Zakład Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
3 Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 20.09.2015. Accepted: 25.10.2015. Published: 20.10.2015
Prawa autorskie przeniesione na Wydawnictwo AS MEDIA

STRESZCZENIE
Leczenie ortodontyczne służy obecnie nie tylko zachowaniu zdrowia układu stomatognatycznego, ale także dobremu samopoczuciu i komfortowi pacjenta oraz estetycznemu wyglądowi. Niestety wiąże się ono z utrudnieniami w utrzymaniu optymalnej higieny jamy ustnej, a więc ze zwiększonym ryzykiem próchnicy. Obecnie praktykowana jest technika minimalnie inwazyjnego leczenia zmian próchnicowych, która ma na celu zachowanie maksymalnej ilości własnych tkanek zęba. Jedną z jej podstaw jest wczesne wykrywanie próchnicy w początkowym stadium. Stało się to możliwe dzięki nowoczesnym technologiom zastosowanym w aparatach diagnostycznych jak np. DIAGOcam firmy KaVo. Badanie przeprowadzono w grupie 80 osób użytkujących od minimum roku aparat lub zakwalifikowanych do jego założenia. Wśród pacjentów, którzy są dopiero przygotowywani do leczenia, stwierdzono mniej ubytków obejmujących swym zasięgiem tylko szkliwo. Na podstawie obserwacji własnych można stwierdzić, że urządzenie DIAGNOcam (KaVo) jest niezwykle przydatne do oceny stanu uzębienia pacjentów leczonych ortodontycznie oraz ich edukacji i motywacji w zakresie utrzymania prawidłowego zdrowia oraz higieny jamy ustnej.

SŁOWA KLUCZOWE:
DIAGNOcam, leczenie ortodontyczne, nowoczesna diagnostyka próchnicy, technika minimalnie inwazyjnego leczenia próchnicy, transiluminacja cyfrowa

ABSTRACT
The orthodontic treatment is now used not only for preservation of health of the stomatognathic system, but also for a sense of well-being and the comfort of the patient and the aesthetic appearance of the smile. Unfortunately, it is connected with difficulties in maintaining the optimum oral hygiene, and thus an increased risk of caries. Currently minimally invasive treatment of caries lesions is practiced, which aims to preserve the maximum amount of tooth own tissues. An early detection of the tooth decay in the early stage is one of its bases. This was made possible thanks to modern technologies applied at all sorts of diagnostic tools such as. DIAGOcam KaVo. The study was conducted in a group of 80 people using braces from minimum one year, or just qualified for this kind of treatment. Among patients who are only prepared to treatment, there were fewer cavities that provide coverage only enamel. From own observation it is possible to state, that DIAGNOcam device (KaVo) is extremely useful for the evaluation of the state orthodontic patients’ dentition and their education and of motivation in maintaining proper health and oral hygiene.

KEY WORDS:
DIAGNOcam, orthodontic treatment, modern caries diagnostics, minimally invasive technique, near infrared digital imaging transillumination