Swerhun A., Sadowska S., Rucińska-Grygiel B..

ART DENT, Tom/Volume13; Numer/Number 4 (58), 2015: 225-230

e-ISSN 2392-2818

ISSN 2081-4798  ID ART 2015/4/225

PRACA POGLĄDOWA

Zmiany w estetyce twarzy u pacjentów z wadą klasy III leczonych skojarzoną metodą chirurgiczno-ortodontyczną

Changes in facial aesthetics of patients with skeletal class III treated with a combined surgical-orthodontic method

Anna Swerhun1,B,E,F, Sonia Sadowska1,B,E,F, Beata Rucińska-Grygiel1,A,D
1 Katedra i Klinika Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Kierownik: prof. dr hab. Teresa Matthews-Brzozowska

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 14.07.2015. Accepted: 21.07.2015. Published: 20.10.2015
Prawa autorskie do publikacji przeniesione na Wydawnictwo AS MEDIA

STRESZCZENIE
Szkieletowe wady zgryzu klasy III mają istotny wpływ na estetykę twarzy pacjenta. Leczenie ich za pomocą skojarzonej metody ortodontyczo – chirurgicznej polega na przedoperacyjnym przygotowaniu ortodontycznym pacjenta poprzez eliminację powstałych wcześniej kompensacji zębowych oraz chirurgii ortognatycznej przeprowadzonej najczęściej jedną z metod Dal Ponta. Leczenie progenii powoduje liczne zmiany wartości cefalometrycznych w analizie wg Segnera i Hasunda oraz modyfikacje profilu tkanek miękkich pacjenta. W pracy zebrano i przedstawiono dotychczasową wiedzę na temat zmian w estetyce twarzy u pacjentów progenią, po leczeniu skojarzoną metodą ortodontyczno-chirurgiczną.

SŁOWA KLUCZOWE:
estetyka, ortodoncja, progenia, zmiany tkanek miękkich

SUMMARY:
Sceletal class III malocclusions have a significant impact on face aesthetics. Treatment with a combined surgical-orthodontic method consists of preoperative orthodontic preparation of the patient by elimination of the existing teeth compensation and an orthognatic surgery, in which one of Dal Pont methods is usually used. Treatment of mandibular prognathism induces numerous changes in cephalometric values in Segner and Hasund analysis and modification of the soft tissue profile. Changes in facial aesthetics of patients with mandibular prognathism treated with combined surgical-orthodontic method are presented.

KEY WORDS:
aesthetics, orthodontics, sceletal class III, soft tissue chaneges