Grossmann P..

ART DENT, Tom/Volume14; Numer/Number 1 (59), 2016: 35-38

e-ISSN 2392-2818

ISSN 2081-4798  ID ART 2016/1/35

PRACA POGLĄDOWA

Dysfunkcje stawów skroniowo-żuchwowych. Patrick Grossmann omawia leczenie przewlekłego przemieszczenia krążka z użyciem szyny oraz otwartego zabiegu chirurgicznego na stawie

Temporomandibular Joint Dysfunction. Patrick Grossmann discusses the treatment of chronic disc displacement with splint therapy combined with open joint surgery

Patrick Grossmann1,A,E

1 British Society for the Study of Craniomandibular Di sorders, Wielka Brytania

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 29.12.2015. Accepted: 08.02.2016. Published: 19.02.2016
Prawa autorskie przeniesione na Wydawnictwo AS MEDIA

Cytowanie: należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Grossmann P: Dysfunkcje stawów skroniowo-żuchwowych. Art Dent 2016,59,35-38. 

STRESZCZENIE
Dysfunkcje stawów skroniowo-żuchwowych (ang. temporomandibular joint dysfunction, TMJD) opisali już egipscy faraonowie 3000 lat p.n.e., a później Hipokrates (380 lat p.n.e.). Dziś temat ten nadal wzbudza kontrowersje i debaty w środowisku dentystów/lekarzy. TMJD zaczęto ostatnio postrzegać jako stan biopsychospołeczny. Niektórzy lekarze klinicyści, a także instytucje uniwersyteckie, skłaniają się bardziej ku aspektowi psychospołecznemu, kosztem charakteru biologicznego stanu, który ogólnie uważa się za zaburzenie mięśniowo-szkieletowe. TMJD dotyka milionów ludzi, a mimo to nie ma zgodności co do preferowanej metody leczenia przewlekłego przemieszczenia krążka bez repozycji (DDWOR), patrz rycina 1 (White, 2001; Indresano, 2001).

SŁOWA KLUCZOWE:
dysfunkcje stawów skroniowo-żuchwowych, leczenie dysfunkcji, szynoterapia

SUMMARY
Temporomandibular joint dysfunction (TMJD) was first recorded by Egyptian pharaohs as early as 3,000 BC and later by Hippocrates (380 BC). Today the subject continues to create controversy and debate within the dental/medical profession. TMJD has more recently become regarded as a biopsychosocial condition, with some clinicians and university institutions leaning more to the psychosocial aspect at the expense of the ‘bio’ nature, of what is generally accepted to be a musculo-skeletal disorder TMJD affects millions of people and yet there is no consensus as to the preferred treatment for chronic disc displacement without reduction (DDWOR) (White, 2001; Indresano, 2001), see Figure 1.

KEY WORDS:
temporomandibular joint dysfunction, treatement disorders, splint therapy