Jankowska- Socha M., Cudziło D..

ART DENT, Tom/Volume14; Numer/Number 1 (59), 2016: 42-50

e-ISSN 2392-2818

ISSN 2081-4798  ID ART 2016/1/42

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

 

Urazy zębów u dzieci - przegląd piśmiennictwa

Traumatic dental injuries in children- review of literature

 

Marta Jankowska- Socha1,2,A,B,D,E,F, Dorota Cudziło2,A,D,E,F

1 Poradnia Ortodontyczna, Mazowieckie Centrum Stomatologii w Warszawie
2 Poradnia Ortodontyczna dla Dzieci, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 20.10.2015. Accepted: 11.01.2016. Published: 19.02.2016
Prawa autorskie przeniesione na Wydawnictwo AS MEDIA

Cytowanie: należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Jankowska- Socha M, Cudziło D: Urazy zębów u dzieci - przegląd piśmiennictwa. Art Dent 2016,59,42-50.

 

STRESZCZENIE
Wprowadzenie: Urazy zębów stałych są znaczącym klinicznym problemem u dzieci, z którym spotykają się nie tylko dentyści, ale i ortodonci. Celem pracy było omówienie epidemiologii zębów urazów stałych u dzieci, ze szczególnym zwróceniem uwagi na urazy stałych górnych zębów siecznych, a także analiza tych danych pod kątem planowania profilaktyki urazów zębów stałych. Materiał i metody: Przeprowadzono przegląd piśmiennictwa z lat 1994-2015. Wykorzystano medyczną bazę danych PubMed, używając następujących słów kluczowych: urazy zębów siecznych, uraz zębów przednich, epidemiologia urazów zębów siecznych. Badania uzupełniono opracowaniami polskich autorów. Wyniki: Wybrano i przeanalizowano 31 publikacji. Na podstawie przeglądu piśmiennictwa stwierdzono, że występowanie urazów zębów u dzieci i młodzieży wynosi od 3,9% do 58,6%. Częstotliwość urazów zębów siecznych górnych w stosunku do pozostałych zębów wynosi od 73,9% do 93,3%. W większości przypadków dochodzi do urazów pojedynczych zębów, wśród występujących rodzajów urazów przeważają złamania w obrębie korony zęba obejmujące szkliwo i zębinę. Urazy górnych zębów siecznych stałych mają miejsce najczęściej między 7. a 15. rokiem życia, do 9. roku życia występują podobnie często u dziewczynek i chłopców, wśród starszych dzieci z upływem czasu wzrasta udział chłopców doświadczających urazów. Profilaktyka urazów zębów stałych u dzieci powinna uwzględniać dane epidemiologiczne dotyczące wieku i płci. Wnioski: Znajomość częstości występowania urazów stałych zębów siecznych u dzieci w grupach o różnej strukturze wieku i płci jest niezwykle istotna dla specjalisty ortodonty, z uwagi na fakt, że niejednokrotnie pacjenci ci wymagają opieki ortodontycznej celem zastosowania postępowania profilaktycznego lub terapeutycznego.

SŁOWA KLUCZOWE:
epidemiologia, uraz zębów przednich, urazy zębów siecznych

SUMMARY
Introduction: Traumatic dental injury (TDI) is considered a significant health problem in children, which concerns not only general dental practitioners, but also orthodontists. The aim of this paper was to present the epidemiology of traumatic dental injuries of permanent teeth, with particular attention on maxillary incisors and to discuss the meaning of reviewed data for prevention of these injuries in children. Material and methods: The literature survey from 1995 to 2015 was conducted using PubMed database. The following key words were applied: traumatic dental injuries (TDI), permanent incisor trauma, epidemiology. The studies were supplemented with papers published by Polish authors regarding this field. Results: 31 items were selected and analyzed. A review of study articles on this topic allows to ascertain that the prevalence of traumatic dental injuries varied from 3,9% to 58,6%. Maxillary incisors were the most frequently injured teeth ranging from 73,9% to 93,3% among all affected permanent teeth. The majority of injuries involved single tooth and the most observed type of injury was fracture of the crown involving enamel and dentine. Traumatic dental injuries were the most frequent in children aged 7-15 years. The prevalence of these injuries in children below 9 years old was similar independently from gender, with age boys experienced traumatic dental injuries significantly more often than girls. Distribution of traumatic dental injuries according to gender and age should be monitored and considered during planning the algorithms of preventive manners for traumatic dental injuries. Conclusions: The information concerning the frequency of incisor injuries may be beneficial for orthodontists, who are planning preventive or therapeutic solutions for children in different age and gender groups.

KEY WORDS:
epidemiology, permanent incisor trauma, traumatic dental injuries (TDI)