Gonciarz M, Matthews-Brzozowska T 

ART DENT, Tom/Volume14; Numer/Number 4(62), 2016:249-255

e-ISSN 2392-2818

ISSN 2081-4798  ID ART 2016/4/249

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

 

Metryczno - radiologiczna ocena poziomu kości uzębionego wyrostka zębodołowego – przegląd piśmiennictwa

Measurement methods and radiological assessment of alveolar bone level changes - review of literature

 

Marcin Gonciarz1,A,B,D,E,F, Teresa Matthews-Brzozowska1,D,E

1 Katedra i Klinika Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Kierownik: prof. zw. dr. hab. n. med. Teresa Matthews-Brzozowska

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 28.07.2016. Accepted: 30.09.2016. Published: 24.10.2016.
Prawa autorskie udzielone Wydawnictwu AS MEDIA

Cytowanie: należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Gonciarz M, Matthews-Brzozowska T: Metryczno - radiologiczna ocena poziomu kości uzębionego wyrostka zębodołowego – przegląd piśmiennictwa, Art Dent 2016,62,249-255.

 

STRESZCZENIE
Dokonano przeglądu piśmiennictwa pod kątem metod metrycznych służących do oceny radiologicznej poziomu kości uzębionego wyrostka zębodołowego na podstawie zdjęć pantomograficznych. Ocenę poziomu kości wyrostka zębodołowego, w analizowanych pracach, dokonywano przy użyciu metody bezpośredniej oraz dwóch metod pośrednich. W metodzie bezpośredniej następuje pomiar odległości (mm) między połączeniem szkliwno-cementowym (CEJ) a grzebieniem wyrostka zębodołowego (AC). Metody pośrednie Schei i Bjorn przedstawią poziom kości wyrostka zębodołowego jako procent odpowiednio długości korzenia i długości całkowitej zęba. Porównano zastosowanie wszystkich trzech metod. Metoda bezpośrednia jawi się jako najbardziej czytelna i łatwa w zastosowaniu. Metody bezpośrednia i pośrednia Schei wykazują wysoką korelację, znacząco wyższą niż inne metody w ocenie radiologicznych zmian poziomu kości uzębionego wyrostka zębodołowego.

SŁOWA KLUCZOWE:
diagnostyka radiologiczna, poziom kości, zanik kości

SUMMARY
The aim of the study was to present measurement methods of alveolar bone level changes in panoramic and periapical radiography- review of the literature. Radiographic bone level changes were assessed by 1 absolute and 2 relative techniques. The absolute technique measured the CEJ-AC distance (mm). The Schei and Bjorn techniques employed rulers which expressed the alveolar bone level as a % of the root and tooth length, respectively. The applicability and readability of the 3 techniques were compared and their interrelationship evaluated. The absolute techniques showed significantly better readability and ease of use than did both the relative methods. The correlation between the measurements of bone level changes made by the absolute and Schei techniques was far better than that between other techniques.

KEY WORDS:
radiography, bone level, bone loss