Staniszewska E et al. 

ART DENT, Tom/Volume15; Numer/Number 2(64), 2017:127-131

e-ISSN 2392-2818

ISSN 2081-4798  ID ART 2017/2/127

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Lista kontrolna w radiologii głowy i szyi - systematyczny przegląd literatury

Head and neck radiology checklist- systematic review

Ewelina Staniszewska1,2,A,B,D,E,F, Tomasz Smektała1,A,E, Adam Krzyształowski2,E,F, Katarzyna Sporniak-Tutak1,E,F
1 Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
2 Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 25.03.2017. Accepted: 20.04.2017. Published: 12.05.2017
Prawa autorskie przekazane Wydawnictwu AS MEDIA
Cytowanie: należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Staniszewska E, Smektała T, Krzyształowski A, Sporniak-Tutak K: Lista kontrola w radiologii głowy i szyi - systematyczny przegląd literatury; Art Dent 2017,64,127-131.

STRESZCZENIE
Wstęp: Lista kontrolna to spis czynności, które należy zweryfikować przed wykonaniem określonej procedury medycznej. Wprowadzenie listy kontrolnej w chirurgii ogólnej w 2008 roku zredukowało liczbę powikłań okołoooperacyjnych o 36%. Celem tej pracy jest przegląd aktualnej literatury w poszukiwaniu radiologicznych list kontrolnych oraz najczęściej popełnianych błędów i pomyłek występujących podczas interpretacji badań tomografii komputerowej rejonu głowy i szyi. Materiały i metody: Dnia 7 lutego 2017 roku, dokonano przeglądu literatury używając baz: PubMed (Medline), Ovid (Medline), Web of Science and EBSCO Multi-database search engine (Science Direct, CINAHL Complete, Scopus, Science Citation index). Wyniki: Proces wstępnego wyszukiwania dostarczył 621 prac, z których po procesie selekcji 5 zakwalifikowano do analizy. Wnioski: Przegląd wykazał małą popularność tematu radiologicznych list kontrolnych w aktualnej literaturze. Wzrastająca liczba badań tomograficznych regionu głowy, głównie ze wskazań stomatologicznych, wymusza zwrócenie większej uwagi na listy kontrolne w tej dziedzinie, zwłaszcza wśród młodych lekarzy, celem uniknięcia podstawowych błędów. W dyskusji tej pracy przedstawiono proces przygotowania listy kontrolnej dla potrzeb radiologii głowy i szyi.

SŁOWA KLUCZOWE: lista kontrolna, radiologia, tomografia komputerowa, TK

ABSTRACT
Background: The checklist is a register of basic procedures that should be verified every time a specified medical procedure is performed. Implementation of surgical safety checklist for general surgeons in 2008 resulted in a reduction of perioperative complications by 36%. Therefore, the aim of this study is to review current literature on the topic of head and neck CT radiology checklists and the most common errors and omissions that occur during scan interpretations. Material and Methods: On February 7th, 2017, a comprehensive database search was performed by a single observer using PubMed (Medline), Ovid (Medline), Web of Science and EBSCO Multi-database search engine (Science Direct, CINAHL Complete, Scopus, Science Citation index). Results: Of the 621 literaarticles initially found, the screening and evaluation process resulted in 5 studies. Conclusion: Review revealed low popularity of radiological checklist in available literature. The increasing number of radiological examinations, mainly because of dental reasons, forces to pay greater attention in using checklist in head and neck radiology particularly among young doctors to prevent potential errors and omissions. Therefore, the process of head radiology checklist planning and validation has been proposed.

KEY WORDS: checklist, radiology, computed tomography, CT