Jedliński M et al. 

ART DENT, Tom/Volume15; Numer/Number 3(65), 2017:150-155

e-ISSN 2392-2818

ISSN 2081-4798  ID ART 2017/3/150

BADANIA NAUKOWE

Wpływ wybranych czynników socjologicznych i ekonomicznych na sytuację zdrowotną i satysfakcję zawodową lekarzy dentystów - badanie ankietowe

Influence of selected sociological and economic factors on the health situation and professional satisfaction of dentists - questionnaire survey


Maciej Jedliński1,A,B,C,E,F, Konrad Kijak2,B,D,F, Marta Grzegocka3,B.D,E, Barbara Stępniak1,B,F, Łukasz Kopacz3,B,F, Danuta Lietz-Kijak4,A,B,D,E
1 SKN przy Samodzielnej Pracowni Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
2 SKN przy Katedrze i Zakładzie Anatomii Opisowej i Topograficznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu
3 Studium Doktoranckie Wydziału Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
4 Samodzielna Pracownia Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Kierownik: dr n. med. Danuta Lietz-Kijak
Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 06.07.2017. Accepted: 21.07.2017. Published: 25.08.2017
Prawa autorskie przekazane Wydawnictwu AS MEDIA
Praca referowana na International Medical Congress of Silesia 2017w Katowicach, 27-28 kwietnia 2017 r.
Brak konfliktu interesów
Cytowanie: należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Jedliński M, Kijak K, Grzegocka M, Stępniak B, Kopacz Ł, Lietz-Kijak D: Wpływ wybranych czynników socjologicznych i ekonomicznych na sytuację zdrowotną i satysfakcję zawodową lekarzy dentystów - badanie ankietowe; Art Dent 2017,65,150-155.

STRESZCZENIE
Zabiegowy charakter pracy lekarza dentysty wymaga od niego specjalistycznej wiedzy teoretycznej, umiejętności i zdolności manualnych, a także sprawności fizycznej i dobrej kondycji psychoemocjonalnej. Jednak w codziennej praktyce klinicznej lekarz dentysta doświadcza szeregu nieprawidłowych obciążeń, dotyczących przede wszystkim układu kostno-mięśniowo-stawowego, jak również niekorzystnego wpływu wielu czynników zewnętrznych przekładających się negatywnie na jego psychikę i samopoczucie. Celem pracy było określenie najczęściej występujących dolegliwości i schorzeń nabytych przez lekarzy dentystów w związku z wykonywaną pracą zawodową oraz określenie ich motywacji do pracy w korelacji z wybranymi czynnikami socjoekonomicznymi. Badaniem ankietowym objęto 111 aktywnych zawodowo lekarzy dentystów z województwa zachodniopomorskiego.

SŁOWA KLUCZOWE: ergonomia pracy, satysfakcja zawodowa stomatologów

SUMMARY
Specific, procedural character of the dentist's work requires specialized theoretical knowledge, manual skills and abilities, as well as physical fitness and psycho-emotional well-being. However, in everyday clinical practice, the dentist experiences a number of abnormal loads, especially on the musculoskeletal system, as well as the adverse impact of many external factors that negatively affect his or her psyche and well-being. The aim of the study was to determine the most common ailments and diseases gained by dentists in relation to their professional work and to determine their motivation to work in correlation with selected socio-economic factors. The questionnaire survey was conducted among 111 professionally active dentists from the West Pomeranian Voivodship.

KEY WORDS: ergonomics, professional satisfaction of dentists