Skomro et al. 

ART DENT, Tom/Volume15; Numer/Number 3(65), 2017:174-178

e-ISSN 2392-2818

ISSN 2081-4798  ID ART 2017/3/174

PRACA POGLĄDOWA

Skaner wewnątrzustny iTero - zastosowanie w systemie leczenia ortodontycznego Invisalign

ITero intraoral scanner - used in the orthodontic treatment system Invisalign


Piotr Skomro1,A,B,F, Danuta Lietz-Kijak1,E,F,G, Paulina Strzelecka2,B,F, Elżbieta Kubala2,B,F, Maciej Jabłoński3,B,F, Edward Kijak4,B,E,F
1 Samodzielna Pracownia Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Kierownik: dr n med. Danuta Lietz-Kijak
2 Studium Doktoranckie Wydziału Lekarsko–Stomatologicznego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie w Szczecinie
3 SKN przy Katedrze i Zakładzie Protetyki Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
4 Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Kierownik: prof. dr hab. n. med. Bogumiła Frączak
Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 06.07.2017. Accepted: 31.07.2017. Published: 25.08.2017
Prawa autorskie przekazane Wydawnictwu AS MEDIA
Cytowanie: należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Skomro P, Lietz-Kijak D, Strzelecka P, Kubala E, Jabłoński M, Kijak E: Skaner wewnątrzustny iTero - zastosowanie w systemie leczenia ortodontycznego Invisalign; Art Dent 2017,65,174-178.

STRESZCZENIE
W dobie rozwijającej się cyfryzacji i digitalizacji pojawiły się, również w stomatologii, nowinki technologiczne cyfrowego obrazowania. Są to systemy do rejestrowania trójwymiarowych obrazów w jamie ustnej oraz technologie komputerowo wspomaganego projektowania i wykonania. Z osiągnięć stomatologii cyfrowej korzystają coraz częściej protetyka i implantoprotetyka, a ostatnio dołączyła również ortodoncja. Na etapie projektowania leczenia ortodontycznego Systemem Invisalign można posiłkować się skanerem wewnątrzustnym iTero oraz zaawansowaną komputerową technologią obrazowania 3D z oprogramowaniem ClinCheck. W produkcji wykorzystuje się techniki laboratoryjne CAD/CAM w postaci zautomatyzowanego druku 3D zaprojektowanych nakładek. W porównaniu z pobieraniem wycisku klasycznego skanowanie charakteryzuje się większą dokładnością, wymaga mniejszego nakładu czasu i pracy. Skaner, oprócz zastępowania klasycznego wycisku, pełni także bardzo ważną funkcję diagnostyczną oraz umożliwia wykonanie natychmiastowego wstępnego planu leczenia. W świetle najnowszych osiągnięć technologii należy się spodziewać, że metody leczenia wspomagane komputerowo będą w przyszłości determinowały sposób funkcjonowania gabinetów stomatologicznych i pracowni protetycznych.

SŁOWA KLUCZOWE: skaner wewnątrzustny, iTero, system Invisalign

SUMMARY
In the age of developing digitization and digitalization, technological innovations in digital imaging have also emerged in dentistry. These are systems for recording three-dimensional images in the mouth and computer-aided design and implementation technologies. Dental prosthetics and implantoprosthetics have been increasingly used the achievements of digital dentistry, and recently, orthodontics has also joined. At the design stage of Invisalign Orthodontics System, we can use an iTero intra-oral scanner and advanced computerized 3D imaging technology with ClinCheck computer software. The production uses CAD/CAM laboratory techniques in the form of automated 3D printing of designed overlays. Compared to classic impression taking, scanning is more accurate and requires less time and effort. The scanner, in addition to replacing the classic impression, also serves as important diagnostic feature and allows for an immediate initial treatment plan. In the light of the latest technological developments, it is expected that computer-aided treatments will in future determine the way of functioning of dental offices and prosthetic laboratories.

KEY WORDS: intraoral scanner, iTero, Invisalign system