Jaworski A et al. 

ART DENT, Tom/Volume15; Numer/Number 3(65), 2017:182-186

e-ISSN 2392-2818

ISSN 2081-4798  ID ART 2017/3/182

PRACA POGLĄDOWA


Modyfikacja barw powierzchniowej rekonstrukcji obrazów tomografii komputerowej dla celów orientacji śródzabiegowej w czasie mnogich ekstrakcji związanych z hiperdoncją - raport techniczny

The colour modification of computed tomography surface reconstruction for intra-operative orientation during hyperdontia management – a technical report

Adam Jaworski1,A,B,D,E,F, Katarzyna Cichoń-Bańkowska2,B,D,E,F, Tomasz Smektała1,B,D,F, Marcin A. Królikowski3,B,D,E,F, Ewelina Staniszewska4,B,D,E,F, Paweł Berczyński5,B,D,F, Katarzyna Sporniak-Tutak1,A,B,F
1 Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
2 Katedra Zastosowań Informatyki, Wydział Elektryczny ZUT w Szczecinie
3 Zakład Technologii Maszyn. Instytut Technologii Mechanicznej ZUT w Szczecinie
4 Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej SPWSZ w Szczecinie
5 Zakład Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 08.05.2017. Accepted: 31.05.2017. Published: 25.08.2017
Prawa autorskie udzielone Wydawnictwu AS MEDIA
Autorzy nie mają konfliktu interesów
Cytowanie: należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Jaworski A, Cichoń-Bańkowska K, Smektała T, Królikowski MA, Staniszewska E, Berczyński P, Sporniak-Tutak K: Modyfikacja barw powierzchniowej rekonstrukcji obrazów tomografii komputerowej dla celów orientacji śródzabiegowej w czasie mnogich ekstrakcji związanych z hiperdoncją - raport techniczny; Art Dent 2017,65,182-186.

STRESZCZENIE
Cel pracy: Celem tej pracy było przedstawienie techniki manualnej modyfikacji kolorów trójwymiarowych rekonstrukcji tomografii komputerowej dla ułatwienia przedzabiegowej konsultacji oraz śródzabiegowej orientacji podczas mnogich ekstrakcji związanych z hiperdoncją. Materiał i metody: Technika ta składa się z trzech części: 1. Wykonania tomografii komputerowej, 2. Segmentacji danych 3. Selektywnego zabarwienia powierzchni. Śródoperacyjna użyteczność została oceniona przez porównanie wyników 10 symulacyjnych zabiegów wykonywanych na trójwymiarowych modelach. Pierwsze pięć zabiegów przeprowadzono z asystą wcześniej przygotowanych kolorowych trójwymiarowych wizualizacji, rekonstrukcji objętościowych oraz skanów tomografii komputerowej (CT). Drugie pięć procedur przeprowadzono z dostępem tylko do rekonstrukcji objętościowej oraz tomografii komputerowej. Do oceny przydatności przedstawianej techniki w procesie konsultacji włączono 20 pacjentów. Po przedstawieniu zagadnienia zębów dodatkowych pokazano skany CT (pierwszym 10 uczestnikom badania) oraz kolorową rekonstrukcję (kolejnym 10 uczestnikom). Następnie każdy pacjent został poproszony o wskazanie zębów dodatkowych na rekonstrukcji objętościowej wykonanej na podstawie tych samych obrazów CT użytych do przygotowania modelu z pierwszej części niniejszego badania. Na koniec uczestnicy zostali poproszeni o odpowiedź na trzy pytania ankietowe dotyczące użyteczności kolorowej rekonstrukcji. Wyniki: Analiza modeli po symulacyjnych zabiegach wykazała, że wszystkie procedury w grupie badanej były wykonane doszczętnie, podczas gdy w grupie kontrolnej jeden zabieg został przeprowadzony niedoszczętnie oraz jeden nieprawidłowo. Ocena dotycząca roli techniki podczas konsultacji wykazała mniejszą liczbę błędnie wskazanych zębów dodatkowych w grupie badanej, jak również pozytywną opinię uczestników na podstawie odpowiedzi z badania ankietowego. Wnioski: Prezentowana technika może być użyteczna podczas wykorzystania śródzabiegowego, jak również w trakcie konsultacji w celu ułatwienia pacjentom zrozumienia stopnia ryzyka wystąpienia powikłań wynikających z aspektów anatomicznych np. bliskość zawiązków zębów.

SŁOWA KLUCZOWE: ekstrakcja, koncentrat krwinek płytkowych, KKP, małopłytkowość

ABSTRACT
Objectives: The aim of this technical report is to present a technique of the manual colour modification of three-dimensional data reconstruction which could facilitate preoperative consultation and intraoperative orientation and provide assistance during a pre -surgery consultation. Material and methods: This technique consists of three sections: 1. Data acquisition in the form of computed tomography, 2. Image segmentation, 3. Selective surface colouration . Intra-operative practicality was evaluated by comparing the results of 20 simulated surgeries performed on rapid prototyped models. The first ten surgical procedures were performed with the assistance of previously prepared colour visualisations, volume rendering and computed tomography (CT). The final ten procedures were performed with access simply to volume rendering and CT scans. An evaluation of the role of colour reconstructions during the consultation process involved 20 patients. After explaining the problem of supplementary teeth and showing CT scans (of the first 10 cases) and colour reconstruction (in the next 10 cases), each patient was ask to select supplementary teeth on the rendered volume from the same CT examination used for model preparation in first part of this study. Finally, participants were asked to answer three survey questions regarding colour reconstruction. Results: An analysis of simulation surgeries showed that all procedures in the study group had been fully completed, while in the second group one surgical procedure was found to be incomplete. Evaluation regarding the role of colour reconstructions during the consultations revealed a lower number of wrongly indicated teeth regarding volume reconstruction in the study group as well as positive feedback in survey questions results. Conclusions: Presented technique could be useful for clinicians intraoperatively, as well as during consultations to enable patients to understand pathology and risks of any possible complications resulting from anatomical considerations e.g. the proximity of tooth buds or sound teeth.

KEY WORDS: teeth extraction, platelet, platelet transfusion, thrombocytopenia