Berger DR

ART DENT, Tom/Volume15; Numer/Number 4(66), 2017:216-222

e-ISSN 2392-2818

ISSN 2081-4798  ID ART 2017/4/216

PRACA POGLĄDOWA

Kosmetyczna przebudowa zębów u dzieci z wykorzystaniem koron NuSmile

Cosmetic Makeovers on Pediatric Patients Using NuSmile Crowns


Donald R. Berger1,E,F
1 American Academy of Cosmetic Dentistry

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 30.06.2017. Accepted: 30.08.2017. Published: 24.11.2017
Prawa autorskie udzielone Wydawnictwu AS MEDIA
Cytowanie: należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Berger DR: Kosmetyczna przebudowa zębów u dzieci z wykorzystaniem koron NuSmile; Art Dent 2017,66,216-222.

Streszczenie
Metody leczenia problemów stomatologicznych dzieci, dotyczących uzębienia mlecznego, drastycznie się zmieniły. „Odbudowa estetyczna przednich zębów mlecznych może stanowić szczególne wyzwanie. Wynika to z wielu czynników, takich jak: małe wymiary zębów przednich, bliskość miazgi względem powierzchni zębów, stosunkowo cienkie szkliwo, brak dostatecznej powierzchni dla leczenia adhezyjnego i problemy związane z zachowaniem dziecka” [1]. Wytyczne dotyczące leczenia odtwórczego według American Academy of Pediatric Dentistry mówią, że „formówki do koron, licowane fabrycznie korony ze stali nierdzewnej, fabrycznie formowane korony ze stali nierdzewnej oraz korony ze stali nierdzewnej z okienkiem na powierzchni przedsionkowej stanowią metody leczenia mlecznych zębów przednich z całkowitym pokryciem korony zęba” [2].

Słowa kluczowe: stomatologia dziecięca, szkliwo, zęby mleczne

Summary
Methods of treatment of children’s dental problems in the primary dentition have changed drastically. “Esthetic restoration of primary anterior teeth can be especially challenging due to several factors, including: the small size of anterior teeth, close proximity of the pulp to the tooth surface, relatively thin enamel, lack of surface area for bonding, and issues related to child behavior” [1]. The American Academy of Pediatric Dentistry Guideline on Restorative Dentistry states “that strip crowns, preveneered stainless steel crowns, preformed stainless steel crowns, and open-faced stainless steel crowns are a treatment option for full coronal coverage restorations in primary anterior teeth” [2].

Key words: pediatric dentistry, enamel, milk teeth