Marek E et al. 

ART DENT, Tom/Volume15; Numer/Number 5(66), 2017:211-215

e-ISSN 2392-2818

ISSN 2081-4798  ID ART 2017/4/211

PRACA ORYGINALNA

MTA i Biodentine jako materiały do wstecznego wypełnienia kanału korzeniowego. Badanie w elektronowym mikroskopie skaningowym

MTA and Biodentine as Root Canal Retrograde Filling Materials. A Scanning Electron Microscope Study

Ewa Marek1,B,D,E,F, Katarzyna Kot1,B,E,F, Maja Bendyk-Szeffer2,B,F, Mariusz Lipski1,A,B,D,E,F

1 Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Szczecin, Polska
2 Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Szczecin, Polska

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 09.10.2017. Accepted: 21.10.2017. Published: 24.11.2017
Prawa autorskie przeniesione na Wydawnictwo AS MEDIA
Kontakt z autorem: Ewa Marek, al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin, tel. +48 91 466 18 01, tel./fax +48 91 466 18 02, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Projekt Młody Badacz MB-265-89/13
Cytowanie: należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Marek E, Kot K, Bendyk-Szeffer M, Lipski M: MTA i Biodentine jako materiały do wstecznego wypełnienia kanału korzeniowego. Badanie w elektronowym mikroskopie skaningowym; Art Dent 2017,66,211-215.

Streszczenie
Wprowadzenie. Wsteczne wypełnienie kanału po zabiegu resekcji ma na celu szczelne zamknięcie kanału korzeniowego materiałem uniemożliwiającym penetrację płynów tkankowych do kanału oraz niedopuszczającym do przecieku bakteryjnego przez otwór wierzchołkowy do tkanek przyzębia wierzchołkowego. Poza szczelnością materiał stosowany do wstecznego zamknięcia kanału winien również charakteryzować się biozgodnością. Cel pracy. Ocena in vitro przylegania materiału ProRoot MTA i Biodentine do zębiny, zastosowanych do wstecznego wypełniania kanałów. Materiał i metody. Do badania posłużyło 16 jednokanałowych zębów ludzkich. Każdy kanał został opracowany ręcznie pilnikami K do rozmiaru 70 i wypełniony cementem tlenkowo-cynkowo-eugenelowym. Po związaniu materiału w kanałach, wierzchołki korzeni zostały prostopadle odcięte w odległości 3mm od szczytu korzenia. Następnie zęby podzielono na dwie grupy, po osiem zębów w każdej. W dalszej kolejności wiertłem różyczkowym opracowano kanał na długości 2mm i wstecznie wypełniono materiałem ProRoot MTA i Biodentine. Po 2 dniach od wypełnienia wstecznego kanałów, przyszczytowe fragmenty korzeni zostały odcięte i poddane ocenie w elektronowym mikroskopie skaningowym (SEM). Wyniki. W obu grupach obserwowano zazwyczaj bezszczelinowe przyleganie materiału do ścian wypreparowanego ubytku. Sporadycznie obserwowano szczeliny między materiałem a zębiną; ich szerokość nie przekraczała najczęściej 2-5µm. Wnioski. Wstępne obserwacje potwierdzają dość dobre przyleganie materiału ProRoot MTA i Biodentine do ścian wstecznie wypreparowanego ubytku. Pełna ocena wymaga przeprowadzenia badań na większej liczbie zębów oraz obserwacji klinicznych.

Słowa kluczowe: Biodentine, elektronowy mikroskop skaningowy, MTA, przyleganie, wypełnienie wsteczne

Abstract
Background. Retrograde root canal filling following a root-end resection is an important procedure aimed at hermetically sealing the root canal to prevent penetration of tissue fluids into the root canals and leakage of bacteria through apical foramen into periapical tissues. Thus, it is important to choose a biocompatible root-end filling material with good sealing ability. Objectives. The aim of this in vitro study was to evaluate the marginal adaptation of MTA and Biodentine as root-end filling materials. Material and methods. Sixteen single rooted human teeth were enlarged with K-files til 70 ISO size and obturated with zinc-oxide eugenol cement. The roots were resected at the level of 3mm perpendicular to the long axis of the tooth. The teeth were then divided into two groups, for eight teeth in each group. Then ProRoot MTA and Biodentine were placed in 2mm root-end cavites prepared with rose-bur. After 2 days the roots were cut horizontally and dentin-filling material interface was observed by SEM. Results. In both groups, there was usually a gap-free adaptation of the material to the wall of the prepared root end cavity. The gap between the material and the dentin was observed sporadically; their width did not exceed 2-5µm. Conclusions. Preliminary observations confirm the good marginal adaptation of ProRoot MTA and Biodentine to the walls of the retrograde cavity. Full evaluation requires more research and clinical observations.

Key words: Biodentine, scanning electron microscope, MTA, marginal adaptation, retrograde filling