Grzegocka M et al. 

ART DENT, Tom/Volume16; Numer/Number 1(67), 2018:4-11

e-ISSN 2392-2818

ISSN 2081-4798  ID ART 2018/1/4

PRACA ORYGINALNA

Choroby ogólnoustrojowe występujące u pacjentów leczonych z powodu zaburzeń czynnościowych układu ruchowego narządu żucia - badanie ankietowe

Systemic diseases occurring in patients treated for functional disorders of the masticatory motor system - a questionnaire study

Marta Grzegocka1,A,B,C,E, Agnieszka Nowak2,B,C,F, Konrad Kijak3,B,E,F, Elżbieta Kubala4,F, Paulina Strzelecka4,F, Helena Gronwald5,C, Piotr Skomro5,C, Marek Kucharzewski6,C,D
1 Studium Doktoranckie Wydziału Nauk o Zdrowiu, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
2 Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
3 Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Anatomii Opisowej i Topograficznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu
4 Studium Doktoranckie Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
5 Samodzielna Pracownia Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej, Pomorski Uniwersytet Medycznego w Szczecinie
6 Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 02.02.2018. Accepted: 10.02.2018. Published: 15.02.2018
Prawa autorskie przekazane Wydawnictwu AS MEDIA
Kontakt z autorem: Marta Grzegocka, Samodzielna Pracownia Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, ul. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin, tel. +48 91 466 17 14, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cytowanie: należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Grzegocka M, Nowak A, Kijak K, Kubala E, Strzelecka P, Grunwald H, Skomro P, Kucharzewski M: Choroby ogólnoustrojowe występujące u pacjentów leczonych z powodu zaburzeń czynnościowych układu ruchowego narządu żucia - badanie ankietowe; Art Dent 2018,67,4-11.

STRESZCZENIE
Wstęp: Zaburzenia czynnościowe układu ruchowego narządu żucia stanowią problemem diagnostyczny i terapeutyczny dla wielu specjalistów: dentystów, laryngologów, neurologów, neurochirurgów, chirurgów ogólnych, anestezjologów, psychiatrów i onkologów. Wskazuje to na interdyscyplinarny i złożony charakter tych dolegliwości. Cel pracy: Celem pracy było określenie współwystępowania schorzeń układowych u pacjentów leczonych z powodu zaburzeń układu ruchowego narządu żucia. Materiał i metody: W badaniu zastosowano Kwestionariusz pacjenta z zaburzeniami czynnościowymi układu ruchowego narządu żucia zbudowany z 53 pytań. Narzędzie podzielono na dwie części: pierwszą dotyczącą aspektów socjoekonomicznych pacjentów i drugą odnoszącą się do objawów oraz procesu leczenia dysfunkcji narząd żucia. Wyniki: W badaniu wzięło udział 136 pacjentów (105 kobiet oraz 31 mężczyzn), uskarżających się na dolegliwości bólowe układu ruchowego narządu żucia. Największą grupę pacjentów stanowiły osoby w wieku od 30 do 39 r.ż. (29%), będące w związkach małżeńskich i wykonujące pracę umysłową, w pozycji siedzącej. Zauważa się współwystępowanie chorób narządu ruchu, które mogą być efektem choroby tkanki łącznej, a także objawów ze strony układu endokrynologicznego. Wnioski: Liczne objawy, w tym również dolegliwości bólowe, występujące w przebiegu dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia wymagają postawienia rzetelnej diagnozy, poprzedzonej szczegółowym wywiadem. Celem dobrania odpowiedniej terapii, badanie podmiotowe powinno uwzględniać wyczerpujące informacje dotyczące ogólnego stanu zdrowia, łącznie z występującymi schorzeniami układowymi, prowadzonym przez pacjenta trybem życia, rodzajem wykonywanej pracy oraz obciążeniami emocjonalnymi.

SŁOWA KLUCZOWE: choroby ogólnoustrojowe, dysfunkcje stawów skroniowo–żuchwowych, stan zapalny

SUMMARY
Introduction: Functional disorders of the masticatory apparatus are a diagnostic and therapeutic problem for many specialists: dentists, laryngologists, neurologists, neurosurgeons, general surgeons, anesthetists, psychiatrists and oncologists. This indicates on the interdisciplinary and complex nature of these ailments. Aim of the study: The aim of the study was to determine the coexistence of systemic diseases in patients treated for disorders of the masticatory apparatus. Material and methods: The study used a questionnaire of a patient with functional disorders of the masticatory apparatus, consisting of 53 questions. The tool was divided into two parts: the first concerning the socio-economic aspects of patients and the second referring to symptoms and the process of treating the dysfunction of the masticatory system. Results: 136 patients (105 women and 31 men) complained of pain complaints of the masticatory motor system. The largest group of patients were people aged 30 to 39 (29%) who were in marriages and doing mental work in a sitting position. It is noticed the comorbidity of musculoskeletal diseases, which may be the result of connective tissue disease, as well as the symptoms of the endocrine system. Conclusions: Numerous symptoms, including pain, occurring in the course of dysfunction of the musculoskeletal system, require a reliable diagnosis, preceded by a detailed interview. In order to select the appropriate therapy, the subjective examination should include comprehensive information on general health, including systemic diseases, patient's lifestyle, the type of work performed, and emotional burdens.

KEY WORDS: systemic diseases, temporomandibular joint dysfunctions, inflammation