Skibicka KM et al.

ART DENT, Tom/Volume17; Numer/Number 1(71),2019:4-17

e-ISSN 2392-2818

ISSN 2081-4798  ID ART 2019/1/4

PRACA POGLĄDOWA

Multispecjalistyczne znaczenie i szerokie spektrum zastosowania ozonoterapii w stomatologii

Multispecialty meaning and a wide spectrum of ozone therapy in dentistry

Karolina M. Skibicka1,A,E,F, Danuta Lietz-Kijak2,A,E,F, Violetta Jagucka-Mętel3,F, Marta Grzegocka4,E, Helena Gronwald2,F, Piotr Skomro2,F, Łukasz Kopacz4,F, Paulina Strzelecka5,F, Elżbieta Kubala5,F, Andrzej Brodkiewicz1,6,A,E,F

¹ Skibicka Medical Center, Brodkiewicz & Skibicka Medical Center
2 Samodzielna Pracownia Propedautyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
3 SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie
4 Studium Doktoranckie Wydziału Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
5 Studium Doktoranckie Wydziału Lekarsko–Stomatologicznego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
6 Klinika Pediatrii, Nefrologii Dziecięcej Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie; Dializoterapii i Leczenia Ostrych Zatruć PUM ZOZ „Zdroje”
Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 10.01.2019. Accepted: 20.01.2019. Published: 22.01.2019
Prawa autorskie przekazane Wydawnictwu AS MEDIA
Kontakt z autorem: dr n. med. Danuta Lietz-Kijak Samodzielna Pracownia Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, ul. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin, tel. +48 91 466 17 14, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Cytowanie: należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Skibicka KM, Lietz-Kijak D, Jagucka-Mętel V, Grzegocka M, Gronwald H, Skomro P, Kopacz Ł, Strzelecka P, Kubala E, Brodkiewicz A: Multispecjalistyczne znaczenie i szerokie spektrum zastosowania ozonoterapii w stomatologii; Art Dent 2019,71,4-17.

STRESZCZENIE
Poza leczeniem tradycyjnym, lekarze dentyści coraz częściej w swojej codziennej praktyce wykorzystują pozytywne działanie fizykoterapii. Niniejsza praca jest przeglądem literatury polskiej i światowej dotyczącej właściwości, znaczenia i wykorzystania ozonoterapii w zakresie różnych dyscyplin współczesnej stomatologii. Jest próbą zwrócenia uwagi na wielokierunkowe możliwości zastosowania terapii ozonem. W pracy omówiono mechanizmy działania ozonu, przedstawiono najbardziej popularne formy jego podaży, wyszczególniono dziedziny stomatologii, w których wdrożenie terapii trójatomowym tlenem wykazuje obiecujące efekty terapeutyczne. Aktualnie metoda ta jest traktowana jako skuteczna forma leczenia dodatkowego, które efektywnie wspomaga standardowe procedury terapeutyczne.

SŁOWA KLUCZOWE: generatory ozonu, leczenie wspomagające, ozonoterapia, ozon w stomatologii, zastosowanie kliniczne

SUMMARY
In addition to traditional treatment, dentists more and more often use the positive effects of physical therapy in their everyday practice. This article is a review of Polish and world literature on the properties, significance and use of ozone therapy in various disciplines of modern dentistry. It is an attempt to pay attention to the multidirectional possibilities of using ozone therapy. This article shows the mechanisms of action of ozone, presents the most popular forms of its supply, specifies the areas of dentistry, in which the implementation of therapy with triaxial oxygen shows promising therapeutic effects. Currently, this method is treated as an effective form of additional treatment that effectively supports standard therapeutic procedures. 

KEY WORDS: ozone generators, supportive treatment, ozone therapy, ozone in dentistry, clinical use