Brzózka M et al.: 

ART DENT, Tom/Volume17; Numer/Number 3(73),2019:164-171

e-ISSN 2392-2818

ISSN 2081-4798  ID ART 2019/3/164

PRACA ORYGINALNA

Zastosowanie czujników diagnostyki biokinematycznej w ocenie miednicy u pacjentów z zaburzeniami układu stomatognatycznego - studium przypadku. Część II

Application of biokinetic diagnostics in pelvis assessment in patients with stomatognathic system disorders - case study. Part II

Monika Brzózka1,A,B,C,D,E,F, Adam Andrzej Garstka2,A,B,C,D,E,F, Aleksandra Bitenc-Jasiejko3,B,C,E,F, Paulina Strzelecka4,B,F, Elżbieta Kubala4,B,F, Marta Grzegocka5,B,F, Danuta Lietz-Kijak6,A,E,F

¹ Zakład Opieki Zdrowotnej SPONDYLUS w Szczecinie
2 Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
3 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SPONDYLUS w Szczecinie, Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu
4 Studium Doktoranckie, Wydział Lekarsko-Stomatologiczny, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
5 Studium Doktoranckie, Wydział Nauk o Zdrowiu, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
6 Zakład Propedeutyki, Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 20.07.2019. Accepted: 29.07.2019. Published: 01.08.2019
P rawa autorskie przekazane Wydawnictwu AS MEDIA
Kontakt z autorem: dr n. med. Danuta Lietz-Kijak Samodzielna Pracownia Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu
Medycznego w Szczecinie, ul. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin, tel. +48 91 466 17 14, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Cytowanie: należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Brzózka M, Garstka AA, Bitenc-Jasiejko A, Strzelecka P, Kubala E, Grzegocka M, Lietz-Kijak D: Zastosowanie czujników diagnostyki biokinematycznej w ocenie miednicy u pacjentów z zaburzeniami układu stomatognatycznego - studium przypadku. Część II; Art Dent 2019,73,164-171.

STRESZCZENIE
Zaburzenia czynnościowe narządu żucia są często błędnie i niestabilnie zaopatrywane, ze względu na brak pełnej diagnostyki. Analizując sieć połączeń mięśniowo-powięziowych, można zauważyć oddziaływanie odległych od siebie struktur w organizmie ludzkim, powodujących kolejne zaburzenia i dysfunkcje biomechaniczne. Zjawisko tensegracji to teoria, w której siły z jednych obszarów anatomicznych przenoszone są na inne poprzez kości, ścięgna, więzadła, mięśnie oraz powięzie. Zaburzenia w stawie skroniowo- żuchwowym mogą być przenoszone poprzez połączenia tensegracyjne. W niniejszym artykule uwzględniono połączenia wg koncepcji Anatomy Trains stawu żuchwowo-skroniowego z miednicą. Następnie wykonano badanie statyczne i dynamiczne parametrów biokinematycznych miednicy za pomocą czujnika sensomotorycznego WIVA Science ® przed i po zaopatrzeniu w tymczasową, silikonową szynę repozycyjną, u pacjentki z zaburzeniami układu stomatognatycznego. Celem pracy jest wskazanie procedury diagnostycznej z obszaru oceny posturalnej podczas stania i chodu, która uwzględnia interdyscyplinarną współpracę zespołu stomatologiczno–rehabilitacyjnego. Niniejsze studium przypadku jest doniesieniem służącym dalszej części prac naukowo-badawczych, oceniających wpływ stawu skroniowo-żuchwowego na postawę ciała i odwrotnie.

SŁOWA KLUCZOWE: biomechanika, miednica, pedobarografia, staw skroniowo-żuchwowy, taśmy anatomiczne, tensegracja, TMD, tymczasowa szyna repozycyjna, wady postawy

ABSTRACT
Functional disorders of the masticatory system are often misdiagnosed and unstable due to a lack of full diagnosis. Analyzing the myofascial system, one can notice the influence of distant structures in the human body, causing further biomechanical disorders and dysfunctions. The phenomenon of tensegration is a theory in which forces from one anatomical area are transferred to others through bones, tendons, ligaments, muscles and fascia. Disorders in the temporomandibular joint can be transmitted through tensegroup connections. This article considers connections according to the Anatomy Trains concept of the mandibular and temporal joint with the pelvis. A static and dynamic study of pelvic biokinematic parameters was then performed with the help of the WIVA Science® sensorimotor sensor before and after the provision of a temporary silicone reposition splint in a patient with stoathomatognathic disorders. The purpose of the work is to indicate the diagnostic procedure in the area of postural assessment in static and dynamic conditions, which takes into account interdisciplinary cooperation of the dental and rehabilitation team. This case study is a report for the further part of the scientific and research work assessing the impact of the temporomandibular joint on body posture and vice versa.

KEY WORDS: biomechanics, pelvis, pedobarography, temporomandibular joint, anatomical tapes, tensegration, TMD, temporary repositioning splint, postural defects