Ramírez GJCh: 

ART DENT, Tom/Volume17; Numer/Number 4(74),2019:258-268

e-ISSN 2392-2818

ISSN 2081-4798  ID ART 2019/4/258

OPIS PRZYPADKU

Elektrogingiwektomia. Uzyskiwanie estetycznych efektów z uwzględnieniem zasad biologicznych 

Electrogingivectomy. Obtaining aesthetic results while respecting biological principles


Gerardo José Chacón RamírezE,F

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 10.06.2019. Accepted: 22.07.2019. Published: 26.10.2019
Prawa autorskie udzielone Wydawnictwu AS MEDIA
Cytowanie: należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Ramírez GJCh: Elektrogingiwektomia; Art Dent 2019,74,258-268.


STRESZCZENIE
Nasi pacjenci są bardzo wymagający pod względem parametrów estetycznych. Społeczeństwo wymaga przynajmniej akceptowalnych standardów urody i zdrowia. Z periodontologicznego punktu widzenia nie można ignorować takich oczekiwań. Zdrowe dziąsła, z konturem skutkującym symetrią zębów, są – obok odpowiedniej wielkości i koloru zębów – kluczowe dla harmonijnego uśmiechu. Jeśli mowa o medycynie ogółem, w celu osiągnięcia takich standardów jakości kluczowe jest postawienie u każdego pacjenta prawidłowego rozpoznania jego stanu, a następnie dobranie odpowiedniego leczenia, które może obejmować różne rozwiązania, od wydłużenia korony po chirurgiczne zabiegi ortognatyczne, przez proste techniki gingiwektomii i wyrównywania przebiegu brzegów dziąsłowych z użyciem konwencjonalnego skalpela, laserów albo urządzeń do elektrochirurgii.

SŁOWA KLUCZOWE: ablacja, biotyp dziąsła, gingiwektomia

SUMMARY
Our patients’ aesthetic parameters are highly demanding. Society demands that the standards of beauty and health are at least acceptable. From a periodontal point of view, such demands cannot be ignored. Healthy gums, with a contour that produces symmetrical teeth, are essential for a harmonious smile, in addition to an appropriate size and colour of the teeth. When speaking of the medical field in general, in order to reach these quality standards, it is necessary to make an adequate diagnosis of the condition of each patient, and then subsequently select the appropriate treatment, which can vary from coronary enlargements to orthognathic surgery, to simple techniques of gingivectomy and leveling of gingival margins using conventional scalpels, lasers or electrosurgical equipment.

KEY WORDS: ablation, gingival biotype, gingivectomy