Magne P: 

ART DENT, Tom/Volume17; Numer/Number 4(74),2019:248-257

e-ISSN 2392-2818

ISSN 2081-4798  ID ART 2019/4/248

PRACA POGLĄDOWA

Adhezja, biomateriały i CAD/CAM

Adhesion, biomaterials and CAD/CAM

Pascale MagneE,F

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 10.06.2019. Accepted: 10.07.2019. Published: 26.10.2019
Prawa autorskie udzielone Wydawnictwu AS MEDIA
Cytowanie: należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Magne P: Adhezja, biomateriały i CAD/CAM; Art Dent 2019,74,248-257.


STRESZCZENIE
Świat, w którym żyjemy, jest pełen wyzwań i intensywnych doświadczeń. Za horyzontem czeka nas niejasna przyszłość. W kontekście wyzwań dla naszych przekonań musimy walczyć o to, aby pozostać profesjonalistami, ekspertami – aby nie tracić wiary. Pascale Magne omawia podstawy naukowe, doświadczenie, zdrowy rozsądek i kwestie związane z pacjentem w odniesieniu do odbudowy biomimetycznej, bez użycia wkładów korzeniowych czy koron protetycznych.

SŁOWA KLUCZOWE: adhezja, biomateriały, CAD/CAM, odbudowa biomimetyczna, retencja

SUMMARY
We’re living in a challenging and intense world, with an unclear future on the horizon. In a context that challenges our beliefs, we must strive to be professionals and experts – to keep the faith. Pascale Magne discusses science, experience, good sense, and the patient, with regard to biomimetic restorations without posts or crowns.

KEY WORDS: adhesion, biomaterials, CAD/CAM, biomimetic restorations, retention